Beleidsteksten

 • Concept RES Rotterdam Den Haag

  In de concept Regionale Energiestrategie (RES) van regio Rotterdam Den Haag worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor deze regio geconcretiseerd in lijn met de eisen van de Handreiking van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Lijn43 verzorgde de taalredactie.

 • Basisregistratie ondergrond BRO, interactieve pdf

  BRO - de digitale versie

  Hoe handig van formaat het zakboekje ook is, veel mensen geven toch de voorkeur aan lezen op een tablet. Daarom maakten we ook een interactieve pdf van het zakboekje voor bestuurders over de BRO.

  Meer informatie over het papieren boekje vindt u hier. De pdf downloadt u hier.

 • Basisregistratie ondergrond BRO

  Zakboekje voor bestuurders

  Zoals onze minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, in het voorwoord schrijft, is betrouwbare en toegankelijke informatie over de samenstelling van de ondergrond van groot belang voor een druk gebruikt land als het onze.

 • Waterbeheerplan 2016-2021

  Eens in de zes jaar stellen alle waterschappen een nieuw contract op met de samenleving. In dit zogeheten ‘waterbeheerplan’ staat hoe ze in de komende periode hun kerntaken uitoefenen: zorgen voor waterveiligheid, voor voldoende water en voor schoon water. Voor waterschap Zuiderzeeland verzorgde Lijn43 de tekstredactie van het ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021. Resultaat: een bondige en makkelijk leesbare tekst, ook geschikt voor bewoners, bedrijven en andere betrokkenen. 

 • KNMI'14 Klimaatscenario's

  Eind mei 2014 publiceerde KNMI vier nieuwe scenario’s voor toekomstige klimaatverandering in Nederland. Ieder scenario geeft een samenhangend beeld van veranderingen in twaalf klimaatvariabelen, waaronder temperatuur, neerslag, zeespiegel en wind. Lijn43 verzorgde de tekstredactie van dit rapport, een leidraad voor professionals in klimaatadaptatie.

 • Beloften van de bodem

  Na vijfentwintig jaar bodemkwaliteitsonderzoek staan bodemwetenschappers nu te trappelen om met hun kennis talloze andere maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Of het nu gaat om verstedelijking, energievoorziening of voedselproductie, het nog grotendeels onbegrepen bodem-water-systeem blijkt een vat vol ongekende mogelijkheden. Hoofdonderwerp van dit manifest: wat levert bodemonderzoek straks allemaal op en wat is er voor nodig? 

  • Voor: SKB, SIKB, Bodem+ ; Met: Tauw, Ontwerpstudio Spanjaard
 • Burgemeestersboekje

  Op 1 januari 2016 krijgt Nederland een nieuwe, digitale plattegrond. Deze Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een nieuwe, wettelijke basisregistratie en zorgt ervoor dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde topografische gegevens. Dit handzame boekje is bedoeld voor alle bestuurders en bronhouders die verantwoordelijk zijn voor de BGT. 

  • Voor: LSV GBNK ; Met: Ontwerpstudio Spanjaard
 • Herijking Waterplan 2 Rotterdam

  Water helpt om van Rotterdam een aantrekkelijke, sterke en klimaatbestendige deltastad te maken. Vijf jaar na Waterplan 2 staat deze visie nog stevig overeind, de weg ernaar toe is op enkele punten aangepast. In de tussentijd is er namelijk veel gebeurd. Er is een grote hoeveelheid waterberging gerealiseerd in combinatie met vergroening van de stad.

 • De diepte in / Deep below the surface

  De Geologische Dienst Nederland is hét instituut voor kennis en informatie over de Nederlandse ondergrond. De door de overheid aan de Geologische Dienst gedelegeerde taken en actuele maatschappelijke ontwikkelingen bepalen in sterke mate de activiteiten van de dienst. De strategische keuzes bij de invulling hiervan zijn door Lijn43 beschreven in een handzame brochure, die in twee talen is gepubliceerd.

  • Voor: Geologische Dienst Nederland, TNO ; Met: mariette jongen vormgeving
 • Bodembeleid in beweging

  Tot en met 2009 maakten de bevoegde overheden Wbb jaarlijks 
een jaarverslag bodemsanering, waarmee zij hun bestuur en de minister van voormalig VROM informeerden. In 2010 heeft de toenmalige minister van VROM aangekondigd dat de verslaglegging een nieuwe vorm zou krijgen, die aansluit bij de verbreding en verdieping van het beleid voor bodem en ondergrond. Het resultaat is 'Bodembeleid in beweging'. Lijn43 structureerde en redigeerde de tekst, en gaf het verslag vorm als interactieve pdf

  • Voor: Ministerie van I&M ; Met: mariette jongen vormgeving
 • Departementale geo-ambities

  GeoVisie: Richting Kiezen gidst de lezer door de talrijke ontwikkelingen in het geo-werkveld op nationale en internationale schaal. Met zijn overzichtelijke structuur en heldere formuleringen geeft het rapport weer waar het Ministerie van EL&I nu staat en waar het naar de komende jaren toe wil. Een handzame brochure vat het geheel nog eens kort samen: alle geo-ambities van het ministerie voor 2012-2015 overzichtelijk op een rij.

  • Voor: Ministerie van EL&I ; Met: Fresh
 • Kennis moet Stromen

  Innoveren lijkt soms zo simpel. Je hoeft er niet veel meer voor te doen dan goed opletten, en alert te zijn op nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Legendarisch is het voorbeeld van de olie-ingenieur die zag hoe zijn puberzoon het laatste restje milkshake uit zijn beker opzoog door zijn rietje om te draaien. Eureka! dacht Pa, en dankzij een knik in de slang pompte hij olievelden voortaan veel verder leeg.

 • Verstandig scheppen

  Na een fusie met de Rijks Geologische Dienst, een verhuizing naar Utrecht, een reorganisatie tot TNO kerngebied en een nieuwe samenwerking met Deltares, zette TNO Bouw en Ondergrond de koers uit voor de komende 5 jaar. Lijn43 schreef mee aan het ‘Visie en Strategiedocument’ en verzorgde de eindredactie.

  • Voor: TNO Bouw en Ondergrond